NOTICE OF ELECTION OF COMMUNITY COUNCILLORS

NOTICE OF ELECTION RHOSSILI COMMUNITY COUNCIL ELECTION OF COMMUNITY COUNCILLORS

1. An election is to be held of 7 Community Councillors for the Community of  Rhossili.

2. Nomination papers must be delivered to the Returning Officer, Guildhall, Swansea, SA1 4PE on any day after the date of this notice, on Monday to Friday  9:30am to 4:00pm (excluding bank holidays) but no later than 4:00pm  on Tuesday 4 April 2017.

3. Nomination papers may be obtained from the offices of the Returning Officer,  Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE during the times stated above.

4. If any election is contested the poll will take place on Thursday 4 May 2017.

5. Applications, amendments or cancellations of postal votes must reach the  Electoral Registration Officer at Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE by  5:00pm on Tuesday 18 April 2017.

6. Applications to vote by proxy at this election must reach the  Electoral Registration Officer at Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE by  5:00pm on Tuesday 25 April 2017.

7. Applications to vote by emergency proxy at this election on the grounds of physical incapacity or for work/service reasons must reach the Electoral Registration Officer at Room 216, Guildhall, Swansea, SA1 4PE by 5:00pm on Thursday 4 May 2017. The physical incapacity must have occurred after 5:00pm on Tuesday 25 April 2017. To apply on the grounds of work/service, the person must have become aware that they cannot go to the polling station in person after 5:00pm on Tuesday 25 April 2017.
RHYBUDD ETHOLIAD CYNGOR CYMUNED RHOSSILI ETHOL CYNGHORWYR CYMUNED

1. Bydd etholiad yn cael ei gynnal er mwyn ethol 7 o Gynghorydd Cymuned dros Gymuned Rhossili.

2. Rhaid cyflwyno papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE ar unrhyw ddiwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad hwn, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:30am a 4:00pm (heblaw am wyliau’r banc) ond erbyn 4:00pm ddydd Mawrth 4 Ebrill 2017 fan bellaf.

3. Gellir cael papurau enwebu o swyddfa’r Swyddog Canlyniadau, Ystafell 216,  Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE, yn ystod yr amseroedd a nodwyd uchod.

4. Os bydd mwy nag un ymgeisydd, cynhelir y bleidlais ddydd Iau 4 Mai 2017.

5. Rhaid i geisiadau am bleidleisiau drwy’r post, neu geisiadau i’w diwygio neu eu diddymu, gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE erbyn 5:00pm ddydd Mawrth 18 Ebrill 2017.

6. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y  Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE erbyn 5:00pm ddydd Mawrth 25 Ebrill 2017.

7. Yn achos ceisiadau brys i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn oherwydd analluogrwydd corfforol neu am resymau gwaith/gwasanaeth, lle daeth y pleidleisiwr yn gorfforol analluog ar ôl 5:00pm ddydd Mawrth 25 Ebrill 2017, rhaid i’r ceisiadau gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Ystafell 216, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE erbyn 5:00pm ddydd Iau 4 Mai 2017. I wneud cais oherwydd gwaith/gwasanaeth, rhaid bod y person wedi gwybod na chaiff fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol ar ôl 5:00pm ddydd Mawrth 25 Ebrill 2017.

DATED 17 March, 2017P. RobertsDYDDIEDIG 17 Mawrth, 2017 Guildhall Returning Officer / Swyddog CanlyniadauNeauadd Y Ddinas Swansea, SA1 4PE  Abertawe, SA1 4PE Published and printed by the  Returning Officer, Guildhall, Swansea, SA1 4PE
Cyhoeddwyd ac argraffwyd gan y  Swyddog Canlyniadau,  Neauadd Y Ddinas , Abertawe, SA1 4PE